[6 เม.ย. 57] รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามแนวทางการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2557*ดูปฏิทินโอลิมปิกวิชาการ ร.ร.สตรีวิทยา คลิกที่นี่*โครงการโอลิมปิกวิชาการ


    ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ และสามารถเรียนรู้ตามแนวทางการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  ดาราศาสตร์ โลกและอวกาศ และคอมพิวเตอร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และให้โอกาสนักเรียนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


1. หลักสูตร IJSO ระดับ 1  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันเสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น. คัดเลือกนักเรียนจำนวน 152 คน ดังนี้
   1.1  โควตาสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1.3, 1.4 และ 1.5 จำนวน 102 คน โดยจะทำการทดสอบเพื่อคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน

   1.2  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 50 คน และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน เช่นเดียวกับข้อ 1.1

   1.3  สอบคัดเลือก และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน ตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยา


2. หลักสูตร IJSO ระดับ 2  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันเสาร์เวลา 08.00 – 16.00 น. คัดเลือกนักเรียนจำนวน 152 คน ดังนี้
   2.1  โควตาสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2.3, 2.4 และ 2.5 จำนวน 102 คน โดยจะทำการทดสอบเพื่อคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน
   2.2  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.2 และ ม.3 ห้องเรียนทั่วไป จนกว่าจะครบจำนวน 152 คน และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน เช่นเดียวกับข้อ 2.1
   2.3  สอบคัดเลือก และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน ตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยา3. หลักสูตร สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ต้น ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันธรรมดา เวลา 16.00–18.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00–10.00 น. หรือวันเสาร์เวลา 10.00–12.00 น.
คัดเลือกนักเรียนจำนวน 50 คน ดังนี้
   3.1  โควตาสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.2.3 – 2.5 และ 3.4 – 3.5
   3.2  สอบคัดเลือกนักเรียน ม.2 และ ม.3 ห้องเรียนทั่วไป จนกว่าจะครบจำนวน 50 คน

   3.3  สอบคัดเลือก และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน ตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยา4. หลักสูตร สอวน. ระดับ 1
นักเรียนเลือกได้ไม่เกิน 2 สาขา สาขาละ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลาย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้า สอวน.ค่าย 1 ซึ่งแต่ละสาขาจะสอบหรือคัดเลือกนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นต้นไป และไม่เคยเข้ารับการอบรม สอวน.ค่าย 1 มาก่อน ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายใน หรือภายนอก ในวันธรรมดา เวลา 16.00–18.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00–10.00 น. จำนวนสาขาละ 50 คน

   *สอบคัดเลือก และคัดแยกกลุ่ม/ห้องเรียน ตามปฏิทินโอลิมปิกวิชาการสตรีวิทยา


5. หลักสูตร สอวน. ระดับ 2
สอวน. ดาราศาสตร์ ม.ปลาย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน สอวน.ค่าย 1 ซึ่งแต่ละสาขารับนักเรียนที่เคยเข้ารับการอบรม สอวน.ค่าย 2 มาแล้ว ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายนอก ในวันธรรมดา เวลา 16.00–18.00 น. หรือวันเสาร์เวลา 08.00–10.00 น. หรือวันเสาร์เวลา 10.00–12.00 น. หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน รวมเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

6. หลักสูตร สอวน. ระดับ 3 ดาราศาสตร์ ม.ปลาย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียน สอวน.ค่าย 2 ซึ่งแต่ละสาขารับนักเรียนที่จะได้รับโควตาเข้ารับการอบรม สอวน.ค่าย 2 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูจากภายนอก ในวันธรรมดา หรือวันเสาร์ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน รวมเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


7. ให้มีการจัดครูทั้งภายในและหรือภายนอกโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญพิเศษเข้าสอนตามตารางที่กำหนดไว้ทั้งในภาคเรียนที่ 1, ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

8. ให้มีการสอบคัดเลือก และสอบวัดผลและประเมินผลเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมรอบต่อไป แบ่งเป็น
   8.1  รอบที่ 1 เดือน มิ.ย. – ก.ค.     ระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์
   8.2  รอบที่ 2 เดือน ส.ค. – ก.ย.     ระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์
   8.3  รอบที่ 3 เดือน ต.ค.         ระยะเวลาประมาณ 10-12 วัน
   8.4  รอบที่ 4 เดือน พ.ย. – ก.พ.     ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หรือ 30 ชั่วโมง

9. ให้มีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 

* สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียน สอวน.ระดับ 1 นั้น นักเรียนเลือกได้ไม่เกิน 2 สาขา เช่น เลือกชีววิทยา กับเคมี นักเรียนจะเรียนวันจันทร์ อังคาร และวันเสาร์ โดยที่วันเสาร์ จะเรียนชีววิทยา แลละสาขาเคมี
* ในวันเสาร์ แต่ละสาขาจะแบ่งเป็น 2 section (ตอนเรียน) เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา 

 

       


 

ปิดรับสมัครแล้วรายละเอียด พร้อม update ข้อมูล ข่าวสาร

 

ติดตามได้ที่ SWAO Facebook Fanpage


SWAO Fanpage

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูมนต์ชัย สิทธิจันทร์ โทร. 08-6575-4389