[18 มี.ค. 57] นักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนโครงการเรียนภาษาอั งกฤษแบบเข้ม (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่จะไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557  

ให้มาประชุมพร้อมกันทุกคน  วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557

ณ ห้อง 7409 อาคาร เก้าทศวรรษ เวลา 13.30 น.

พร้อมนำใบตอบรับจากผู้ปกครองมาส่งด้วย