[28 มี.ค. 57] เด็กสตรีวิทยา สุดเจ๋ง ทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนนักเรียนสตรีวิทยา ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวกิตติญา ศรีบัญชาธนพัทธ์ ม.6.6

2. นางสาวอรกานต์ สินเสรีกุล ม.6.7