[1 เม.ย. 57] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียสตรีวิทยา จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียสตรีวิทยา จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. รอบที่ 2 ผ่านเข้าสู่รอบค่ายระดับประเทศ จำนวน 2 คน (ได้รางวัลระดับเหรียญทอง) ได้แก่

รางวัลเหรียญทอง
1. วรารี ทรัพย์ร่มเย็น ม. 3.4   
2. กชกร ละครพล ม. 3.5

และนักเรียนที่เหรียญรางวัลระดับต่างๆ ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน
3. นรีนาถ เอี่ยมสำอางค์ ม. 2.10      
4. ปิ่นชนม์ จงพัฒนสมบัติ ม. 3.4
     
5. พรรณภัสสร คำปาเชื้อ ม. 3.5
     

รางวัลเหรียญทองแดง
6.  จิดาภา เจิมจรุง    ม. 1.3
7.  เพชรประกาย ศิริเผ่าสุวรรณกุล    ม. 2.5
8.  ชนุตม์ วงศ์วารี    ม. 2.4
9.  ณธรณ์ ปิยะวรรณรัตน์    ม. 2.4
10.  ปัญญปรัชญ์ วิทย์ประเสริฐกุล    ม. 2.4
11.  อริสา เวทย์วิหารธรรม    ม. 2.4
12.  กันยณัฐ พัฒนาอุดมสินค้า    ม. 2.5
13.  ศรัณยรัตน์ จันทร์เหลือง    ม. 2.5
14.  ชิดชนก รุ่งมณี    ม. 3.4
15.  พิชญา ธนรรฆากร    ม. 3.4
16.  ศตพร พิบูลศุภนนท์    ม. 3.4
17.  สุพิชชา ศรีวิเชียร    ม. 3.4
18.  อรวรรณ รัตน์ประสาทพร    ม. 3.4
19.  ชนัญชิดา บัณฑูรประยุกต์    ม. 3.5
20.  ศุภัชญา ตันติวันรัตน์    ม. 3.5
21.  สิริยากร สมบูรณ์ธเนศ    ม. 3.5
22.  เบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ    ม. 3.9


รางวัลชมเชย

23.  บุญสิฏา ตรงต่อกิจ    ม. 1.3
24.  ณัฐณรัณ พฤฒิอาภากุล    ม. 1.5
25.  พิมพ์นิยม นันตยุ    ม. 2.10
26.  ญาณิศา ริ้งรุจา    ม. 2.4
27.  นวพรรษ เปล่งอารมณ์    ม. 2.4
28.  พิมพ์ชนก เพ็ญอัมพร    ม. 2.4
29.  พิมพ์มาดา บุญเชิดชัยยันต์    ม. 2.4
30.  อรนลิน อภิปัญญาโสภณ    ม. 2.4
31.  จิดาภา เฉลิมกิจ    ม. 2.5
32.  ชาริณา จงมีพรชัย    ม. 2.5
33.  รชาชล พรหมขุนทอง    ม. 2.5
34.  วรินทร สัมมาคารวะ    ม. 3.11
35.  ณัชชา ขุนทรง    ม. 3.4
36.  ณัฎฐนิช มาโนชญังกูร    ม. 3.4
37.  เปรมรวี ธีรวิชยางกูร    ม. 3.4
38.  พัฐนวรรณ ผลิตนนท์เกียรติ    ม. 3.4
39.  พิชชา รัตนขจรศักดิ์    ม. 3.4
40.  พิมนภา คงสำราญ    ม. 3.4
41.  คิรากร เจสตาคม    ม. 3.5
42.  จิดาภา วัฒนะประการรชัย    ม. 3.5
43.  ณัฐธิดา เตชะมหพันธ์    ม. 3.5
44.  ธนพร กุลเกียรติชัย    ม. 3.5
45.  ปรียาภา เดชตระกูลวงศ์    ม. 3.5
46.  วนพรรณ วุฒิอุตดม    ม. 3.5