[21 พ.ค. 57] เลื่อนลงทะเบียน ม.2 3 5 และ 6 อีกครั้ง เป็นวันที่ 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 57

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

           ตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีการมอบ ตัวและรับลงทะเบียนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17-18 พ.ค.2557 นั้น เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางก

ารเมือง ทำให้ผู้ปกครองไม่สะดวกในการเดิ นทาง จึงพิจารณาให้เลื่อนการลงทะเบีย นฯอีกครั้งไปเป็น 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
ม.2 เวลา 08.30 น.,
ม.5 เวลา 13.00 น.

วันที่ 1 มิถุนายน 2557 
ม.3 เวลา 08.30 น.,
ม.6 เวลา 13.00 น.

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา