[22 พ.ค. 57] ประกาศ โรงเรียนสตรีวิทยาหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2557

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยาหยุดเรียน ในวันที่ 23 - 25 พ.ค. 2557

ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ

โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน หยุดทำการตั้งแต่วันนที่ 23 - 25 พ.ค. 2557