[2 มิ.ย. 57] เด็กสตรีวิทยา คว้าเหรียญทอง IS

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเหรียญทอง  การนำเสนอผลงานนักเรียน  เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  จากผลงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “สภาวะทางจิตของสุนทรภู่” 

นักเรียนเจ้าของผลงาน  ได้แก่ 
1. นางสาวดลพร  วนิจกิจเกื้อผล              ชั้น ม. 6.8
2. นางสาวพิชชาพร  สภาพรพงษ์ภิญโญ          ชั้น ม. 6.8
3. นางสาววรรษมน  มาตุภูมานนท์          ชั้น ม. 6.8
4. นางสาวสิรภัทร  ธัญญกิจไพศาล          ชั้น ม. 6.8
5. นางสาวสุชานันท์  อร่ามศรีประเสริฐ์         ชั้น ม. 6.8

ครูที่ปรึกษา  ครู นิติพงษ์  ปัญญาวงษ์