[4 มิ.ย. 57] ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนพิเศษในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 2557

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนพิเศษ
ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนสตรีวิทยา  สาขาต่างๆ มีดังนี้

1. IJSO ระดับ 1

2. IJSO ระดับ 2
3. สอวน. ฟิสิกส์ ระดับ 1
4. สอวน.เคมี ระดับ 1

5. สอวน. ชีววิทยา ระดับ 1

6. สอวน. คณิตศาสตร์ ระดับ 1

7. สอวน. คอมพิเตอร์ ระดับ 1

8. สอวน. ดาราศาสตร์ (ม.ต้น, ม.ปลาย) ระดับ 1