[5 ก.ค. 57] ประกาศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ( English Debate )

ประกาศการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ( English Debate )

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

 

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโสดฯ โรงเรียนสตรีวิทยา

เวลา 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 

 

Selected Topics for English Debate (on 9th July 2014)

Lower  Secondary  Level

Round 1     Topic  :       ASEAN Community strengthens the region.

Round 2     Topic   :       ASEAN Culture contributes to each member country.                    

 

Higher  Secondary  Level

Round 1    Topic  :  The ASEAN Community allows for cultural diversity and unity.

Round 2    Topic   :  ASEAN should have the same educational standard.

 

Final Round  

                 Topic     :    Thai Education in the 21st century is ready for ASEAN

                  Topic     :     Thai students gain benefits from ASEAN.

 

 

                                                                       

                                                                                                                     e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it