[21 ก.ค. 57] ผลการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ อพวช. ปี 2557

21 กรกฎาคม 2557

4 โครงงาน กับนักเรียน 10 คน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยา ศาสตร์ ม.ปลาย ที่ได้รับรางวัลดังนี้


เหรียญเงิน
โครงงานเรื่อง “เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงา น”
ผู้ทำโครงงาน: นางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล นางสาวณัฏฐธิดา จันทศรีสวัสดิ์ และนางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร (ม.6.7)
ที่ปรึกษา: นายชูเกียรติ ชัยชนะดาราเหรียญทองแดง
โครงงานเรื่อง “การดูดซับโลหะหนักทองแดงด้ วยไฮดรอกซีอะพาไทต์จากปลากะ พง”
นางสาวธนัชพร ธนสมบูรณ์ นางสาวสุธาวี พาราพิทักษ์ (ม.6.7)
ที่ปรึกษา: นางสาวรัตนวดี โมรากุล


เหรียญทองแดง
โครงงานเรื่อง “เปรียบเทียบการยับยั้งเอนไ
ซม์ แอลฟากลูโคชิเดสของสารสกัดจ ากวงศ์มิ้น (Lamiaceae)

วงศ์มะเขือ”(Solanaceae) และเห็ด (Tricholomataceae)
นางสาวจิณห์จุฬา พิทยพิบูลย์ และนางสาวอารียาพร ข่าวผ่องอำไพ (ม.6.7)
ที่ปรึกษา: นายปราโมทย์ น้ำยาง


เชิดชูเกียรติ
โครงงานเรื่อง “การพัฒนากระบวนการสังเคราะ ห์ อนุภาคทองคำขนาดนาโนที่มีปร ะจุบวกบนผิวเป็นบวก”
นางสาวจริยา เจิดแจ่มจรัส นางสาวนนทิชา เอี่ยมอ่อน และนางสาวอรอนงค์ เฉิน (ม.6.7)
ที่ปรึกษา: นายปราโมทย์ น้ำยาง