[3 ส.ค. 57] เด็กสตรีวิทยาคว้ารางวลับชมเชย การสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์3 สิงหาคม 2557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชมเชย (รอบคัดเพชรยอดมงกุฎ)

ในการสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท

วิชาฟิสิกส์
นางสาวพิริยาภรณ์ อาจหาญพิชิต ม.6.7
นางสาววรรษมน ใยไหม ม.6.7

วิชาเคมี
นางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล ม.6.7
นางสาวภัทรา ตั้งศักดาพร ม.6.7