[8 ส.ค. 57] เด็กสตรีวิทยาคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)

 

 

7 สิงหาคม 2557 นักเรียนสตรีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW)  ระดับภาคกลาง
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ประกอบด้วย

1. เด็กหญิง พิชยา   เวียงกมล     ม. 3.11
2. นางสาววิรศรา  ภิรมย์ทอง       ม. 3.12
3. เด็กหญิง ปรินดา เลิศสุรกิตติ   ม. 3.12


ทีมงาน
4. นางสาวบุษยพัชร์  แสนล้ำ      ม.4.1
5. นางสาวอัญชิษฐา  เชี่ยวชูกุล   ม.4.5

ครูที่ปรึกษา/ควบคุมทีม 
1. ครูรัตนวดี  โมรากุล
2. ครูปฐมาพร  ปั่นสันเทียะ
3. ครูฉวีวรรณ แหวนวิเศษ 

 

 


(ในรูปอันดับที่เรียง:  ครูปฐมาพร  ปั่นสันเทียะ, นางสาวอัญชิษฐา  เชี่ยวชูกุล, นางสาวบุษยพัชร์  แสนล้ำ, เด็กหญิงพิชยา  เวียงกมล, เด็กหญิงปรินดา เลิศสุรกิตติ, นางสาววิรศรา ภิรมย์ทอง, ขวาสุด นางสาวรัตนวดี โมรากุล )