[16 ส.ค. 57] รับสมัครนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
สอบถาม และรับใบสมัครที่กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

download รายรายละเอียดได้ที่ 
http://www.satriwit.ac.th/swao/57-Math_Exam_2557.pdf