[5 ก.ย. 57] นักเรียนสตรีวิทยาคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลางตอนบน

 


         วันที่ 4 และ 5 กันยายน 2557 นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ และนายปราโมทย์ น้ำยาง ที่ปรึกษาฯ นำนักเรียน ม.6.7 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย ครบทั้ง 5 สาขา ได้แก่ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายภาคกลางตอนบนอีก 28 โรงเรียน อีกทั้งยังมีการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ มีผลการประกวดแข่งขัน ดังนี้


รางวัลระดับเหรียญทอง (ยอดเยี่ยม: ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอโครงงานแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับชาติต่อไป)

1. สาขาฟิสิกส์ เรื่อง เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
ผู้จัดทำ    
           1. นางสาวปัทมพร  กิตติบัญชากุล
           2. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทศรีสวัสดิ์
           3. นางสาวศรสวรรค์  ศรีรัตนาพร
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายชูเกียรติ  ชัยชนะดารา, นางสาวรัตนวดี โมรากุล และนายโกเมน  ปาปะโถ

รางวัลระดับเหรียญทอง
2. สาขาเคมี เรื่อง การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์อนุภาคทองคำแบบแท่งขนาดนาโนที่มีประจุบนผิวเป็นบวก
ผู้จัดทำ
           1. นางสาวจริยา  เจิดแจ่มจรัส
           2. นางสาวนนทิชา  เอี่ยมอ่อน
           3. นางสาวอรอนงค์  เฉิน
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง, นางสาวรัตนวดี โมรากุล และนายโกเมน  ปาปะโถ
 

3. สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างสูตรพื้นที่ผิวร่างกายของคนไทยโดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงเป็นเกณฑ์
ผู้จัดทำ
           1. นางสาวพรรษพร ชลไกรสุวัฒน์
           2. นางสาวพราวฐิตา ขัตติโยทัยวงศ์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน ปาปะโถ และนายปราโมทย์ น้ำยาง

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน

4. สาขาชีววิทยา เรื่อง การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลากัดสายพันธุ์ไทย ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี
ผู้จัดทำ
           1. นางสาวณัฐนิชา  วิทิตยานนท์
           2. นางสาวณิชาพร  จันทร์วีระธรรม
           3. นางสาวพรพิชชา  สิทธิผลวนิชกุล
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน  ปาปะโถ


5. สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนแอพพลิเคชั่นเเจ้งเตือนข่าวสารบนระบบแอนดรอยด์
ผู้จัดทำ
           1. นางสาวชีวนันท์ อยู่ยืน
           2. นางสาวสุพิชชา ปิยนิรันดร์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นามนต์ชัย สิทธิจันทร์ และนายสุปัญญา ยังศิริ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

 

SWESc Facebook Fanpage 


SWESc Fanpage