[7 ก.ย. 57] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตรีวิทยาที่ได้รับทุน ODOS รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุน odos รุ่นที่ 4 รอบ 3

นางสาวล้วนเลิศ จึงเจริญสุขยิ่ง
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย าศาสตร์ รุ่นที่ 5 
ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มศว

และนางสาวนนทิชา เอี่ยมอ่อน ม.6.7
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย าศาสตร์ รุ่นที่ 6