[20 ก.ย. 57] นักเรียนสตรีวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557

 

เวลา 10.37 น.วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ได้แก่ การเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน, การแสดงของเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และศิลปินที่ได้รับการคัดเลือก, มหกรรมแสดงผลงานผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อาเซียน เพื่อแลกประสบการณ์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในอาเซียน  และสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โอกาสนี้ มีพระดำรัสเปิดงาน และประทานโล่เกียรติยศพระราชทานแก่บุคคล และผู้แทนองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  แล้วประทานเกียรติบัตรพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ รวมทั้งให้เยาวชนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชน

สำหรับนักเรียนสตรีวิทยาที่ได้คัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่ประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม


1. นางสาววิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.5.1
2. นางสาวปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.5.1
3. นางสาวญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.5.8
4.
นางสาวปวีณา             นัทธีศรี           ม.5.2
5.
นางสาวณัฐวิภา            พงศ์สุธางค์            ม.5.6
6.
นางสาวอริสรา             ชาญพิชัย        ม.5.14