[9 ต.ค. 57] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "ค่ายรักษ์ภาษา"

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "ค่ายรักษ์ภาษา" 
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา