[13 พ.ย. 57] รับสมัครนักเรียน

    ประกาศ

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.5 เข้าร่วมโครงการ

 

THAI-USA. Student Cultural Exchange Program 2014

 

เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และวัฒนธรรม ระหว่าง

 

โรงเรียนสตรีวิทยา กับโรงเรียน  Upper St.Clair High School

 

เมือง Pittsburgh รัฐ Pennsylvania

 

ติดต่อและขอดูรายละเอียดได้ที่

 

ครูสุพัตรากลุ่มสารฯภาษาต่างประเทศ