[17 ก.พ. 58] ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558


ประกาศรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 1 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. (คลิกดูรายละเอียด)

2. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)(คลิกดูรายละเอียด)

3.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก (คลิกดูรายละเอียด)

4.  ประกาศรับสมัครนักเรียนม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ (คลิกดูรายละเอียด)

 

Download ใบสมัคร ม.4 ประเภทโควตานักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ คลิก
แล้วนำมาสมัครในวันที่ 20-24 ก.พ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวิทยา (ไม่ต้องกรอกแแบบบันทึกเข้าเรียน)

 

แบบบันทึกเข้าเรียน(ใบแจ้งความจำนง)

1. ดูขั้นตอน และคู่มือการแบบบันทึกเข้าเรียน (คลิกดูรายละเอียด) 

2. แบบบันทึกเข้าเรียน(ใบแจ้งความจำนง) ม.1 และ ม.4  ห้องเรียนพิเศษ (คลิก)

3. กรอกระดับผลการเรียน

    3.1  สำหรับ ม.1 Gifted, สสวท.&สอวน. คลิก

    3.2  สำหรับ ม.1 EP คลิก

    3.3  สำหรับ ม.4 คลิก