[3 มี.ค. 58] การจัดอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ


 

โรงเรียนสตรีวิทยา

กำหนดการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม(Intensive  English  Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่  23 – 25   มีนาคม   พ.ศ. 2558

***************************************

วันจันทร์ ที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2558

 

          เวลา      07.00   น.           ลงทะเบียน / แบ่งกลุ่ม

            08.00    น.         ออกเดินทางไปโรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี

            10.30   น.         เดินทางถึงโรงแรมที่พัก

            11.00    น.         ปฐมนิเทศ / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / อาหารว่าง

            12.00    น.         รับประทานอาหารกลางวัน

            13.00    น.         กิจกรรมภาษาอังกฤษ

            16.30    น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

            18.00    น.         รับประทานอาหารเย็น

            19.00    น.         กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

            21.00             เข้านอน

 

วันอังคาร ที่  24  มีนาคม  พ.ศ. 2558

 

            เวลา      07.00    น.         รับประทานอาหารเช้า

            08.00    น.         กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

            08.30    น.         กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ

            10.00    น.         พักรับประทานอาหารว่าง

            10.30    น.         กิจกรรมนันทนาการ

            11.00    น.         กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ

            12.00    น.         รับประทานอาหารกลางวัน

            13.00    น.         กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ

            14.30    น.         พักรับประทานอาหารว่าง

            15.30    น.         กิจกรรมการแข่งขันกลางแจ้ง

            16.30    น.         กิจกรรมภาษาอังกฤษ

            18.00    น.         รับประทานอาหารเย็น

            19.30    น.         การนำเสนอกิจกรรม Talent Show

            21.30            เข้านอน

 

 

วันพุธ ที่  25  มีนาคม   พ.ศ. 2558

 

          เวลา    07.00   น.       รับประทานอาหารเช้า

          08.00   น.       กิจกรรม warm - up

          08.30   น.       กิจกรรมภาษาอังกฤษ

          10.00   น.       พักรับประทานอาหารว่าง

          10.15   น.       กิจกรรม Auctions

          11.00   น.       พิธีมอบเกียรติบัตร

          12.00   น.       รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00   น.       ออกเดินทางจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่โรงเรียนสตรีวิทยา / แวะซื้อของฝาก

          14.30   น.       รับประทานอาหารว่างบนรถบัส

          17.00   น.       ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

***************************************