[25 มี.ค. 58] นักเรียสตรีวิทยาคว้าตั๋วไปประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ IEYI2015 ณ ประเทศไต้หวัน

 

 

          วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2558 สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สู่เวทีนานาชาติ และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นักเรียนสตรีวิทยาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. จำนวน 2 ทีม 4 คน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปประกวดแข่งขันในเวที IEYI 2015 ณ ประเทศไต้หวัน

 

สิ่งประดิษฐ์ ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ
ผู้จัดทำโดย 
1. ศุภัชญา ตันติวันรัตน์ ม.4.7
2. สิทธรัตน์ วนธรรมพงษ์ ม.4.7
ครูที่ปรึกษา นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์

 

สิ่งประดิษฐ์ เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงานโดยใช้หลักการสะท้อนพาราโบลา
ผู้จัดทำโดย 
1. นางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล ม.6.7
2. นางสาวณัฏฐธิดา จันทศรีสวัสดิ์ ม.6.7
3. นางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร ม.6.7
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล