[15 ส.ค. 58] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้า 1 ทอง 2 เงิน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อพวช. ศูนย์ภาคกลาง


 

 

          วันพฤหัสบดีที่ 13 และศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนสตรีวิทยาได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด มีผลการประกวดดังนี้

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. รางวัลเหรียญทอง สาขากายภาพ
จากโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไอออนของตะกั่วจากธูปฤาษี หญ้าขน และผักตบชวา
จัดทำโดยเด็กหญิงพัชริญา ชวลิตจินดา ม.3.3 และ เด็กหญิงสุธิณี เลิศธนาภรณ์ ม.3.3

ที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล

2. รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ
จากโครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบสารสกัดหยาบจากผักพื้นบ้านไทย 4 วงศ์ในการยับยั้งเอนไซม์คอลลาจีเนส
จัดทำโดย เด็กหญิงขวัญปีใหม่ อินทศร ม.3.3 และ เด็กหญิงชนิสรา ผาวิรุฬห์สิริ ม.3.3
ที่ปรึกษา นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ

3. รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จากโครงงานเรื่อง เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมจากกระป๋อง
จัดทำโดย เด็กหญิงฉัตรพร ตันตินิกร ม.3.8, เด็กหญิงณัฐธิดา กิจประสิทธิศรี ม.3.8 และเด็กหญิงอภิสรา ลิ้มสิริรุ่งเรือง ม.3.8

ที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล