[15 ส.ค. 58] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้าที่ 1 ชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ศูนย์ภาคกลาง อพวช.


 

 

          วันพฤหัสบดีที่ 13 และศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนสตรีวิทยาได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ่จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงอารียา เมธาวิรุฬห์ ม.3.3 และ เด็กหญิงพิมพ์ฟ้าคำกาหลง  ม.3.3 เข้าร่วมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ผลปรากฏว่าได้ที่ 1 ชนะเลิศ มีสิทธิ์ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป