[29 ส.ค. 58] เด็กสตรีวิทยาคว้า 1 ทอง 3 เงิน 1 ทองแดง ในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคกลางตอนบน

 

           วันพฤหัสบดีที่ 27 และศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6.7 เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบนมีผลการนำเสนอโครงงานฯ ดังนี้

 

 

 
 

รางวัลเหรียญทอง

สาขาเคมี เรื่อง การสังเคราะห์นาโนไททาเนตจากเเร่ Magnetic leucoxene เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียสีย้อมเมทิลไวโอเลต
ผู้จัดทำ
1. นางสาวกนิษฐา เเจ้งสุทธิวรวัฒน์
2. นางสาวฐิติพร จีระมงคลพาณิชย์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน  ปาปะโถ และนายปราโมทย์  น้ำยาง

 

 

 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน
สาขาฟิสิกส์ เรื่อง การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ตรวจจับกระดาษที่ไม่ได้ผ่านการพิมพ์
ผู้จัดทำ  
1. นางสาวณัฏฐาพร วรรณโพธิ์พร
2. นางสาวเพ็ญกัญญา จารุเกียรติภิญโญ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์ และนายชูเกียรติ ชัยชนะดารา

 


สาขาชีววิทยา เรื่อง การวิเคราะห์กลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดจากมะเขือเปราะ
ผู้จัดทำ  
1. นางสาวธนพร เลิศวงศ์ตระกูล
2. นางสาวพัทธาวีร์ สุวรรณิก
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ

 


สาขาคอคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ที่ไม่เป็นเรขาคณิต
ผู้จัดทำ  
1. นางสาวณัฐณิชา โพธิ์แก้ว
2. นางสาวประภัสสร อุไรสินธว์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน ปาปะโถ และนายปราโมทย์ น้ำยาง

 

 

 

 

รางวัลเหรียญทองแดง

สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาพเอกสารภาษาไทยเป็นตัวอักษรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้จัดทำ  
1. นางสาวญาณิศา  รังสีเลิศ
2. นางสาวพรภัทรา  จุฬามณี
3. นางสาววรัทยา   พนมชัยสว่าง
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายสุปัญญา ยังศิริ และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์