[19 พ.ย. 58] นักเรียนสตรีวิทยาคว้า 1 ทอง 1 ทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ 2015 ที่ไต้หวัน

 

 

---------------------------- >>>
นักเรียนสตรีวิทยาคว้า 1 ทอง 1 ทองแดง จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ 2015 ที่ไต้หวัน
รางวัลเหรียญทอง ประเภท Safety & Health 1 รางวัล
จากผลงาน "ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ"
ของนางสาวศุภัชญา ตันติวันรัตน์ และนางสาวสิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.7 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
ครูที่ปรึกษา นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์ และนายชูเกียรติ ชัยชนะดารา

รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Food & Agriculture 1 รางวัล
จากผลงาน"เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงาน" ของนางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล (ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และนางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร (ปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.7 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
ครูที่ปรึกษา นางสาวรัตนวดี โมรากุล และนายชูเกียรติ ชัยชนะดารา
---------------------------- >>>

สิ่งประดิษฐ์ นร.ไทยสุดยอดคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง
จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ 2015 ที่ไต้หวัน

นักเรียนไทยสุดยอดชนะใจคณะกรรมการและผู้เข้าชมงาน ในผลงานความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ คว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และได้รางวัลจากนานาชาติมอบให้เป็นพิเศษสำหรับผลงานที่สร้างความประทับใจ 6 รางวัล คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสายการบินบริษัทการบินไทย เที่ยวบินที่ TG635 เวลา 23.05 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นี้
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงาน (เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) จากสาธารณรัฐไต้หวันว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ จำนวน 10 ผลงาน เข้าร่วมในงานแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน : International Exhibition for Young Inventors 2015 (IEYI 2015) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเด็กและเยาวชนจำนวน 107 ชิ้นงาน จาก 11 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เวียดนาม มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย ตุรกี และประเทศไทย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง ประเภทความปลอดภัยและสุขภาพ 1 รางวัล ได้แก่ผลงาน "ระบบปิดวาล์วแก๊สอัตโนมัติ" ของนางสาวศุภัชญา ตันติวันรัตน์ และนางสาวสิทธรัตน์ วนธรรมพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร รางวัลเหรียญเงิน 4 รางวัลได้แก่ ผลงาน"อุปกรณ์ช่วยยกระทะเติมถ่าน รุ่น SRW 001" ของเด็กชายสุทธิศักดิ์ นาอุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนายภัทรพล โสภาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ผลงาน "กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น" ของนายนภัส งามประดับเลิศ และนางสาวอุมาพร แซ่เติ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ผลงาน"อุปกรณ์กันเสียงดังประตูเปิด-ปิด" ของนางสาวภัทรนลิน ช่วยชะนะ และนางสาวภัทรวดี พ้นภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง และ ผลงาน"รองเท้า RC (Reduce Crime Shoes)" ของนายกานต์ดนัย อิงประภานนท์ และนางสาวปลารี เครือจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
และรางวัลเหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่ผลงาน "Safety Wheelchair" ของนางสาวชาลิสา ไวยเจียรนัย และนายกิตติภณ อ้นมษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลงาน"ถาดแก้ววันเวย์" ของเด็กหญิงบงกช สุดสระน้อย และ เด็กหญิงสุทัตตา บุญเทียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ผลงาน"เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงาน" ของนางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล และนางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร และ ผลงาน"กล่องป้องกันสนิมกุญแจ ของ เด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ และเด็กชายชัยณรงค์ อินเทพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้มีผลงานที่นานาชาติมอบให้เป็นรางวัลพิเศษ 4 ผลงาน 6 รางวัล คือ ผลงาน"อุปกรณ์ล็อคเบรกมือรถยนต์" ผลงาน"อุปกรณ์ช่วยยกระทะเติมถ่าน รุ่น SRW 001" 
ผลงาน "กระป๋องดักเศษวัสดุเครื่องดูดฝุ่น" และผลงาน "กล่องป้องกันสนิมกุญแจ"
"สพฐ.โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด
และสามารถบูรณาการให้สอดคล้องรองรับกับกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาได้เป็นอย่างดีกิจกรรมหนึ่ง และ สพฐ.เห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าร่วมในเวทีนานาชาติของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติครั้งนี้ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกครั้งหนึ่ง” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.