[26 ม.ค. 59] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Satriwit-Pretest

สิ่งที่ต้องนำมาวันสอบ

 1. ใบชำระค่าสอบ

 2. บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตน

 3. ดินสอ 2B ยางลบ

 4. เสื้อกันหนาว

แต่งกายชุดนักเรียน