โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 8

โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 8

โครงการทุน สำรวจโลก eListening เกิดจาก ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  มีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
1. กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ
2. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย
***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
วิธีการขอรับใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่(ติดตามรายละเอียดที่www.elistening.au.edu,    www.elistening.net)
หมายเหตุ*  ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
- คณะบริหารธุรกิจ                    - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์           - คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
- คณะดนตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี) 
* ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา ABAC-Wollongong Program
* ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
-13 กันยายน 2553 ถึง 15กุมภาพันธ์ 2554
รับสมัคร

-5 มกราคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-7 มกราคม 2554 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2554
สอบข้อเขียน

-8 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

-11 มีนาคม 2554
สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

-14 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.elistening.au.edu, www.elistening.net

 -มีนาคม 2554
สอบ วิชาเฉพาะด้านของ คณะ/สาขาวิชา  (เฉพาะนักเรียนที่เลือกคณะ นิเทศศาสตร์ คณะดนตรี ) และประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ   ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.elistening.net, www.elistening.au.edu

สอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านข้อเขียนวิชาเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

-เวลาสอบ10:00 น. – 12:00 น.


***ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.elistening.au.edu, www.elistening.net หรือ โทร 0-2719-1919