[3 มี.ค. 59] ตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตารางสอบสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชันม.1 และ ม.4

 

1. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 1 ที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 

2. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ที่มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก

4. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 4 ที่มีสิทธิ์สอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)