[13 ต.ค. 59] งดซ้อมกีฬาสี

 

งดซ้อมกีฬาสีตั้งแต่วันที่ 14-26 ตุลาคม พ.ศ.2559