สตรีวิทย์ จิตอาสา ห้อง ม1.4 และ ม1.5 ร่วมกับชุมชนศาลายา

 

 

เมือวันที่ 10 ธันวาคม 2553  นักเรียนสตรีวิทยา ม.1.4 และ 1.5 ร่วมกับชุมชนศาลายา "โครงการรักษ์น้ำ  รักษ์สิ่งแวดล้อม  ตลาดสีชมพูศาลายา"   เป็นโครงการช่วยฟื้นฟูและประชาสัมพันธ์ ตลาดเก่าศาลายา  (ตลาดสีชมพู) จังหวัดนครปฐม