[16 ธ.ค. 59] แบบฟอร์มสมัครการประกวดแข่งขันในงานสตรีวิทยาวิชาการ 59

การแข่งขันวิทยาศาสตร์
  9 ม.ค. 60 [ประถม]
10 ม.ค. 60 [ม.ต้น]

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น [รายละเอียด] [สมัคร]

  10 ม.ค. 60 [ม.ต้น] การแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ [รายละเอียด] [สมัคร]
  9 ม.ค. 60 [ประถม] การแข่งขันจรวดพลังลม [รายละเอียด] [สมัคร]
  10 ม.ค. 60 [ประถม+ม.ต้น] การแข่งขันจรวดขวดน้ำ [รายละเอียด] [สมัคร]
  10 ม.ค. 60 [ม.ต้น+ปลาย] การแข่งขันบอลลูนอากาศร้อน [รายละเอียด] [สมัคร]
  10 ม.ค. 60 [ม.ต้น]

การแข่งขันทักษะกระบวนการด้านสะเต็มศึกษา STEM Fighting

[รายละเอียด] [สมัคร]

การประกวดแข่งขันภาษาไทย
  9 ม.ค. 60 [ประถม / ม.ต้น] การแข่งขันการคัดลายมือ [รายละเอียด] [สมัคร]
  9 ม.ค. 60 [ประถม / ม.ต้น] การประกวดพูดสุนทรพจน์ [รายละเอียด] [สมัคร]
  9 ม.ค. 60 [ประถม] การประกวดเล่านิทาน [รายละเอียด] [สมัคร]
การแข่งขันภาษาอังกฤษ
  10 ม.ค. 60 [ม.ต้น] Battle of the Brains 2016 [รายละเอียด] [สมัคร]
การแข่งขันคอมพิวเตอร์
  9 ม.ค. 60 [ม.ปลาย] การประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ [รายละเอียด] [สมัคร]
การแข่งขันห้องสมุด
  9 ม.ค. 60 [ม.ต้น/ม.ปลาย] การแข่งขันเปิดพจนานุกรม [รายละเอียด] [สมัคร]
  10 ม.ค.60 [ม.ต้น/ม.ปลาย] การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย [รายละเอียด] [สมัคร]