[8 พ.ค. 60] ตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ตารางสอนครู

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตารางเรียนนักเรียน

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6