[26 ส.ค. 60] เด็กสตรีวิทยาคว้า 1 ทอง 1 เงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ อพวช. ระดับภาค

เหรียญทอง สาขากายภาพ

โครงงานเรื่อง เครื่องวัดปริมาณสารโพลาร์จากความหนืดของน้ำมันทอดซ้ำ

ผู้จัดทำ 1. นางสาวณิชาภัทร์ บรรเลงจิต ม.6.7

2. นางสาวหยาดทิพย์ ไทยธัญญพานิช ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน ปาปะโถ

หมายเหตุ *นักเรียนจะเข้าประกวดระดับชาติต่อไปเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงงานเรื่อง เตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง

ผู้จัดทำ 1. นางสาวพิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล ม.6.7

2. นางสาวอธิชา ชนประทาน ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวรัตนวดี โมรากุล