[2 ก.ย. 60] เด็กสตรีวิทยาคว้า 2 ทองยอดเยี่ยม 4 ทอง 3 เงิน การประกวดโครงงานวิทย์ ภาคกลางตอนบนการนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฺ ครั้งที่ 7
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน
1-2 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

โครงงานที่ร่วมประกวดแบบโปสเตอร์ มีจำนวน 4 โครงงาน  ดังนี้


รางวัลระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยอาศัยหลักการสะท้อนของพาราโบลาและค่าความจุความร้อนของสาร

ผู้จัดทำ       1. นางสาวนภสร ชัยนิวัฒนา  ม.6.7

2. นางสาวณิชารีย์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน ปาปะโถ

 

รางวัลระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืชจากชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX

ผู้จัดทำ       1. นางสาวทรรศศร เจียรนัยขจร ม.6.7

2. นางสาวทิพย์นารี ปัตทวีคงคา ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์

 

รางวัลระดับเหรียญทอง

สาขาวิชา เคมี เรื่อง การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของเปลือกส้มโอ

ผู้จัดทำ       1. นางสาวกัลยกร ศิรประภาพงศ์ ม.6.7

2. นางสาวอรจิรา อาจารพงษ์ ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์ น้ำยาง

 

รางวัลระดับเหรียญทอง

สาขาวิชา ชีววิทยา เรื่อง การศึกษาผลของอุณหภูมิพรีไฮโดรไลซิสและความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อการสกัดเซลลูโลสจากแกลบด้วยวิธีการสกัดเบื้องต้นด้วยน้ำร้อนร่วมกับการสกัดด้วยด่าง

ผู้จัดทำ       1. นางสาวนันท์นภัส แพรสุวัฒน์ศิลป์ ม.6.7

2. นางสาววรัทยา เอื้อชัยนุวัฒน์ ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์ น้ำยาง

 

โครงงานที่ร่วมประกวดแบบบรรยายบนเวที มีจำนวน 5 โครงงาน ดังนี้

รางวัลระดับเหรียญทอง

สาขาฟิสิกส์ เรื่อง เตาปิ้งไร้ควันประหยัดเชื้อเพลิง

ผู้จัดทำ 1. นางสาวพิชามญชุ์ อนุกูลการกุศล   ม.6.7

2. นางสาวอธิชา ชนประทาน ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวรัตนวดี โมรากุล

 

รางวัลระดับเหรียญทอง

สาขาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเเสดงสายรถเมล์โดยใช้arduino unoเเละโมดูลส่งสัญญาณไร้สายnrf24l01

ผู้จัดทำ 1. นางสาวพิชญ์สินี อดทน ม.6.7

2. นางสาวอัครมณี ตันติถาวร ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน

สาขาเคมี เรื่อง การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือกมะนาว ขิง และใบยี่โถที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ (Sf9) จากรังไข่ของหนอนในกลุ่มหนอนกระทู้ (Spodoptera frugiperda)

ผู้จัดทำ 1. นางสาวภัทรนันท์ สายทอง ม.6.7

2. นางสาวอภิชญา เผือกอ่ำ ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน

สาขาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาผลของสารอัลลีโลพาทีในผงใบกะหล่ำปลีอบแห้งที่มีผลต่อการงอกและเจริญเติบโตของพืชทดสอบ

ผู้จัดทำ 1. นางสาวจินตนาการ โสพิกุล ม.6.7

2. นางสาวนนทิชา โสฒิพันธุ์ชัย ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน

สาขาคณิตศาสตร์ เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าและวงกลม

ผู้จัดทำ 1. นางสาวกาติโช บูรณศิลป์ ม.6.7

2. นางสาวจิดาภา เฉลิมกิจ ม.6.7

ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์