[10 ต.ค. 55] ขอแสดงความยินดีกัน เด็กหญิงชนินาถ เชื้อหอม

ขอแสดงความยินดีกัน เด็กหญิงชนินาถ เชื้อหอม

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร(ประกายเพชร)

 

ประจำปี 2555  ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม