[18 ต.ค. 55] นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ คว้าเหรียญทองแดงการประกวดโครงงาน (ระดับชาติ)

 

 

      โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "การศึกษาสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของทับทิม (Punlca granatum) โดยใช้เทคนิค HAT-RAPD (High Annealing Temperature - Random Amplified Polymorphic DNA) โดยนางสาวจิรญา พร้อมพัฒนภักดี และนางสาวธมลวรรณ หลวงตระกูล นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6.7 (นายปราโมทย์ น้ำยาง :ที่ปรึกษาโครงงาน) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท ในรายการ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555" ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

      สำหรับการประกวดโครงงานในเวทีนี้นั้น นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษฯ กล่าวว่า ในรายการนี้นั้นจะคัดเลือกโครงงานระดับรางวัลเหรียญทองของแต่ละศูนย์/ภาค ในแต่ละสาขา สาขาละ  3 เรื่อง เพื่อร่วมประกวดต่อไปในเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลระดับเหรียญทอง เพียง 1 โครงงานฯ จะได้สิทธิ์ไปประกวดโครงงานในต่างประเทศ เช่นเวที intel isef ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของโรงเรียนสตรีวิทยา ที่ได้ส่งโครงงานในเวทีนี้เป็นครั้งแรก โดยส่งเพียง 1 เรื่อง และได้มีโอกาสประกวดต่อในเวทีระดับชาติ ...

 


 

 


รายละเอียด : http://www.prcmu.cmu.ac.th/scoop_detail.php?sco_sub_id=456
 

       สมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8” ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีพื้นที่ในการแสดงออก ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้กว้าง ขวางต่อไป

“ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” กำหนดจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วทท) เพราะนอกเหนือจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในระดับ ประเทศแล้ว เยาวชนยังมีโอกาสเห็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับ ชาติและนานาชาติ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อไป ในปีนี้ได้กำหนดจัดควบคู่กับงาน วทท 38 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

“ค่าย เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่ 8” มีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วยการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดขึ้นทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศไทย ช่วงเดือนสิงหาคม

เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 8” นอกจากจะได้ประกวดผลงานและแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้ชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศและของโลก ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้โบราณสถาน และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าปีนี้จะมีนักเรียนจากทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน