[14 ก.ค. 54] เชิญผู้สนใจฟังการบรรยายเรื่อง จะเตรียมลูกหลานอย่างไร เมื่อไทยเข้าเป็นประชาคมอาเซียน โดย ดร.เบญจลักณ์

“โรงเรียนสตรีวิทยา โดยงานแนะแนว ได้เรียนเชิญ  ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายในหัวข้อ  จะเตรียมลูกหลานอย่างไร
เมื่อไทยเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 

โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาที่สนใจ เข้าฟังการบรรยาย
ในวันเสาร์ที่  23  กรกฎาคม  2554  เวลา  13.00–15.00 น. ณ  หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา