[9 ก.พ. 63]ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

-  การรับสมัครนักเรียนที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง

แวดล้อม(พสวท.)

 

-  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(พสวท.)


- การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.


-  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4   ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ(English Program:EP)