[18 ก.ค. 54] กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา 3 ส.ค. 2554 (update 22 ก.ค.54)

 

กำหนดการวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วันสถาปนาโรงเรียนสตรีวิทยา

 

                 07.00 น.                 - ตักบาตร
                 08.00 น.                 - เคารพธงชาติ
                 08..15 น.                - ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา) มาถึงบริเวณพิธี (หน้าเสาธง) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                                                    - รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกล่าวรายงาน
                                                    - มอบเกียรติบัตรแก่ครูที่รับราชการในโรงเรียนสตรีวิทยาต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี
                                                    - มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูที่รับราชการในโรงเรียนสตรีวิทยาต่อเนื่องเป็นเวลา 25 ปี
                                                    - มอบเข็มทองสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่ครูที่ได้รับราชการในโรงเรียนสตรีวิทยาต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปี
                                                    - การแสดงของนักเรียน 3 ชุด

                                                    - นักเรียน Boom เป็นเกียรติแก่ครูที่ได้รับเกียรติบัติ, โล่ และเข็มทอง (กลางสนาม)

                                                    - นักเรียน Boom ฉลองสตรีวิทยา และจัดกิจกรรมฉลองวันสถาปนาโรงเรียน(กลางสนาม)

 
                 10.30 - 11.30 น.      - พิธีสงฆ์ (จัดในหอประชุม)
                                              - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

                 10.30 - 15.10 น.      - รายการเสวนา สตรวิทยาในทศวรรษหน้า

                                               - M.V.  111 ปี สตรีวิทยา

                                               - เวทีกิจกรรม

                                               - ถนนคน แดง-ขาว

ขอเรียนเชิญ

ครู บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในงาน