[4 มี.ค. 63]ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

- การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษดีเด่นเฉพาะด้าน (ด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2563


- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา บาสเกตบอลหญิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านนาฎศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563