ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระบบการรับสมัครออนไลน์)

 

การป้องการสถานณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการปฏิบัติเพื่อการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ระบบการรับสมัครออนไลน์)

 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาบาสเกตบอลหญิง (ระบบการรับสมัครออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์ (ระบบการรับสมัครออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม (ระบบการรับสมัครออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

- เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทย (ระบบการรับสมัครออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)