[3 พ.ค. 63] ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

**ให้นักเรียนตัดส่วนที่เป็นบัตรประจำตัวผู้สอบ(ส่วนของนักเรียน) แล้วนำมาในวันสอบด้วย**