[19 ก.ย. 54] กำหนดการ มุทิตาจิต “วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

 

 


 

 

กำหนดการ มุทิตาจิต
“วันวารที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
๓๐ กันยายน ๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา
*******************


เวลา ๑๗.๐๐ น.              

-    ลงทะเบียน
-    แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณงาน (หอประชุม)
-    ดนตรีบรรเลง
-    ฉายวีดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
-    ประธานในพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก
-    แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก
-    กิจกรรม “ด้วยความรักและผูกพัน”
-    ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก
-    รำอวยพรของนักเรียนและการแสดงของครู
-    รับประทานอาหารร่วมกัน
-    ดนตรีบรรเลง


เวลา ๒๑.๐๐ น.     -   ปิดงาน