[14-01-64] ตารางสอบกลางภาคเรียน

 

01 ตารางสอบ ม.ต้น และ ม. ปลาย

02 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

03 แนวปฏิบัติการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นอกตาราง

04 แนวปฏิบัติการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ สำหรับครูโรงเรียนสตรีวิทยา

05 แนวปฏิบัติการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

หมายเหตุ **ช่วงเวลาที่ใช้ในการสอบ หมายถึง เวลาเริ่มการสอบ และสิ้นสุดการสอบ (เวลาเปิด-ปิดระบบสอบ) ขอให้ครูประจำวิชาแจ้งให้นักเรียนเข้าระบบก่อนถึงเวลาเริ่มสอบ
และส่งคำตอบในเวลาสิ้นสุดการสอบทั้งนี้ นักเรียนต้องเผื่อเวลาล่าช้าของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย**