[23-08-64] ขอแสดงความยินดีโรงเรียนสตรีวิทยา

ขอแสดงความยินดีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับผลการประเมินข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูล ในระดับ AA