ดร.จำนง แจ่มจันทรวงษ์

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา
นายจำรัส กลิ่นหอม

อดีตครูโรงเรียนสตรีวิทยา
อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยน.ส.วิมลนาถ บัวแก้ว

อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย