[31-1-2566] ประกาศผลการทดสอบความรู้ (Pre-test) ห้องเรียนทั่วไป 2566

 

คะแนนเต็ม 140 คะแนน  แบ่งออกเป็น

คณิตศาสตร์  20  คะแนน

ภาษาไทย   30  คะแนน

ภาษาอังกฤษ  30  คะแนน

วิทยาศาสตร์   30  คะแนน

สังคมศึกษา  30  คะแนน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ตรวจสอบคะแนนรายบุคคล