[12 ม.ค. 55] ร่างขอบเขตของงานปรังปรุงกั้นห้องเรียน ชั้น 5 อาคาร เก้าทศวรรษ

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR)

 

๑.  ความเป็นมา

          ด้วยในขณะนี้โรงเรียนสตรีวิทยา มีห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ซึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับห้องเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นในการจัดจำนวนห้องเรียนให้เพิ่มขึ้น  ซึ่งโรงเรียนได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษาปีการศึกษา. ๒๕๕๔  เพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว 

๒.  วัตถุประสงค์

          ๒.๑   เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

          ๒.๒   เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

          ๒.๓   เพื่อเพิ่มห้องเรียนให้เพียงพอกับปริมาณนักเรียน

๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา

          ให้นำรายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ ๒  “คุณสมบัติของผู้เสนอราคา” เช่น

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

          ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล     และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๑๖๙,๐๐๐.-บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

 ๔.๑   ปรับปรุงกั้นห้องเรียน ชั้น ๕ อาคารเก้าทศวรรษ

 ๔.๒   พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์

                                           ฯลฯ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ     ๑๒๐ วัน

          ปีงบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๕๕

 

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

๗. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง   ภายในวงเงิน   ๔,๖๗๖,๐๐๐.- บาท   *    

     ราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน    ๔,๖๗๖,๐๐๐.-    บาท 

 

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย

     เปิดเผยตัวภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

     ๑)  ทางไปรษณีย์    :         ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

                                          ถนน ดินสอ     ตำบล/แขวงบวรนิเวศน์

                                      อำเภอ/เขต พระนคร จังหวัดสตรีวิทยา

รหัสไปรษณีย์ 10200

     ๒)  โทรศัพท์       :           02 – 2816505  02- 2821915

     ๓)  โทรสาร        :           02- 2821300

      ๔)  ทางเว็บไซต์   :           http://satriwit.ac.th

     ๕)  Email Address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it