[19 ม.ค. 55] ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โรงเรียนสตรีวิทยา   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงกั้นห้องเรียน   ชั้น ๕     อาคารเก้าทศวรรษ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๗๖,๐๐๐.-. บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน.)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๘.๓๐.น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนสตรีวิทยา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเข้าเสนอราคา ในวันที่   ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕    เวลา  ๑๑.๐๐ น. และให้ผู้เสนอราคามาดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕   ถึงวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  . ระหว่างเวลา   ๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ   ๒,๕๐๐.- บาท   ได้ที่ ห้องพัสดุ   ระหว่างวันที่    ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕    ถึงวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๑๖๕๐๕    ในวันและเวลาราชการ หรือ www.satriwit.ac.th. หรือ  www.gprocurement.go.th

ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๙   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 

(นางจำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา*    จะต้องให้เวลาผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า ๓ วันแต่ไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่  

    วันสุดท้ายของการขาย/รับเอกสารประกวดราคา และกำหนดให้รับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงวันเดียว

**  ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ประกาศเชิญชวน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๓ วันนับแต่วันที่ที่ได้ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ

     กรมบัญชีกลาง