การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ภาคกลางและภาคตะวันออก


ที่ศธ 04231.19/132                                        ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ

                                                                   โรงเรียนสตรีวิทยา

                                                                   82ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ

                                                                   กรุงเทพมหานคร10200

  13  ตุลาคม 2553

เรื่อง    การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2553

ภาคกลางและภาคตะวันออก

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ตารางการจัดกิจกรรมการแข่งขัน    จำนวน 1ชุด

                      2.ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม       จำนวน 1ชุด

          ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2553 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ในการนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ขอเรียนเชิญส่งนักเรียนในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และส่งใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดไปยังสถานที่ที่รับสมัครตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

 

                                                        ขอแสดงความนับถือ

  

                                                 

                                                      (นางพัชรา  ทิพยทัศน์)

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

                                       ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทร.0-2280-5813

 

 

 

  1. หนังสือเชิญแข่งปี 2553

  2. ตารางการจัดแข่งปี 2553

  3. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  4. ใบตอบรับของโรงเรียนสตรีวิทยา

  5. ใบตอบรับของโรงเรียนสามเสน

  6. ใบตอบรับของโรงเรียนโยธินบูรณะ

  7. ใบตอบรับของโรงเรียนชิโนรส